Trong quá trình xây dựng và phát triển thuơng hiệu thì chúng ta phải lưu ý đến các vấn đề như sau