Những lưu ý khi tạo dựng thương hiệu

Những lưu ý khi tạo dựng thương hiệu

Trong quá trình xây dựng và phát triển thuơng hiệu thì chúng ta phải lưu ý đến các vấn đề như sau Tên dễ nhớ, ngắn gọn Tên của bất kỳ sản phẩm, thương hiệu nào là yếu tố cần phải được chú trọng để giúp khách hàng dễ dàng phân biệt và định huớng cho sản phẩm của chúng...