Cách xử lý nước thải chăn nuôi bằng hầm biogas

Cách xử lý nước thải chăn nuôi bằng hầm biogas

Quá trình chăn nuôi heo để lấy thịt luôn tạo ra một lượng nước khá lớn từ giai đoạn tạo giống đên giai đoạn phát triển. Cần xây dựng hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi hoàn chỉnh hiệu quả đạt qui chuẩn trước khi xả thải ra khu vực, để tránh gây ô nhiễm môi trường ảnh...